Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Sunextra s.r.o.

IČ: 10753567, se sídlem Rekreační 2349/79, Ostrava Poruba, 708 00

zapsána v O.R. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 85449 

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sunextra s.r.o. (dále také jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“, nebo„VOP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále také jen „Smlouva“), ve které je na „VOP“ odkazováno ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku (dále také jen Občanský zákoník) a která je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem uvedenými ve Smlouvě (dále také jen jako „Objednatele“), jejímž předmětem je provedení Díla uvedeného ve Smlouvě (dále také jako „Dílo“) na výstavbu fotovoltaické elektrárny (dále také jen jako „FVE“).
 2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele (dále také jen jako „Smluvní strany“) ze Smlouvy o dílo.
 3. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem na instalaci a zprovoznění fotovoltaické elektrárny (dále jen jako „FVE“).
 4. Zhotovitel prohlašuje, že je společností podnikající v oblasti fotovoltaických elektráren

II.

Definice

 1. Dílem se rozumí zhotovení projektové dokumentace, dodávka, instalace a zprovoznění FVE podle konfigurace a projektové dokumentace FVE (dále jen také jako „Dílo“). Dílo má na tyto části:
 • zhotovení projektové dokumentace a technické zprávy (dále jen jako „Část díla PD“),
 • montáž střešních panelů FVE na střechu Budovy (dále jen jako „Část díla montáž FVE“),
 • dodávka a instalace střídače, baterie, AC a DC rozvaděče a souvisejících úprav v rozvaděči (dále jen jako „Část díla elektroinstalace FVE“).
 • Provedení zkoušky funkčnosti FVE, revize FVE, instalace ovládací aplikace (dále jen také jak „Část dílazprovoznění FVE“). Součástí zprovoznění není připojení FVE k síti distributora realizované distributorem.
 1. Konfigurací se rozumí bližší specifikace FVE a jejich jednotlivých komponent (dále jen také jako „Konfigurace“). Konfigurace je objednateli předložena jako nabídka vytvořená na základě individuální poptávky objednatele. Objednatel konfiguraci schvaluje před uzavřením Smlouvy.
 2. Dotací se rozumí program podpory Státního fondu životního prostředí ČR s názvem Nová zelená úsporám, který za splnění tam daných podmínek umožňuje objednateli získat dotaci na FVE na jeho rodinném domě (dále jen také jako „Dotace“).
 3. Komponenty se rozumí součásti FVE (dále jen jako „Komponenty“). „Standardní komponenty“ jsou fotovoltaické panely, střídač, baterie, AC a DC rozvaděč včetně přepěťových ochran a potřebná kabeláž (pokud je součástí konfigurace, tak i wallbox)
 4. Montáží se rozumí montáž Komponentů na střechu, vně či uvnitř budovy (dále jen jako „montáž“). Standardní montáží se rozumí činnosti, které jsou nezbytné k elektroinstalaci a montáži standardních komponentů za standardních podmínek v budově, které je z pohledu norem a předpisů způsobilá k montáži FVE (dále jen také jako „Standardní montáž“).
 5. Vícepracemi se rozumí jiné, než Standardní komponenty či práce nezahrnuté ve Standardní montáži (dále jen jako „Vícepráce“).

III.

Předmět smlouvy

 1. Zhotovitel zavazuje pro objednatele provést Dílo a zhotovené Dílo objednateli předat. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude realizovat s potřebnou péčí a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN/EN, ISO) a v souladu s montážními předpisy výrobců komponentů, v souladu s bezpečnostními, protipožárními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a také v souladu s připojovacími podmínkami distributora (ČEZ Distribuce, a.s., EG.D. a.s.)
 2. Objednatel se zavazuje zhotovené Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele jeho jménem obstarat přípravu a podání žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě elektrické energie v místě budovy. Objednatel je povinen zhotoviteli za tímto účelem udělit a předat písemnou plnou moc, veškeré potřebné informace a podklady (například EAN, hodnostu jističů) a poskytnout plnou součinnost.
 4. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje jeho jménem obstarat přípravu podkladů žádosti o Dotaci a v případě zájmu objednatele také podání žádosti o poskytnutí Dotace. Objednatel je povinen zhotoviteli za tímto účelem udělit a předat písemnou plnou moc, poskytnout veškeré relevantní informace a další potřebnou součinnost při/pro zpracování podkladů. V případě zájmu objednatele o podání žádosti také přístupový kód do systému AIS SFŽP. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že v žádosti o poskytnutí Dotace jako účet pro výplatu Dotace uvede účet objednatele. Zhotovitel je zodpovědný za řádně zpracovanou a správně podanou žádost o dotaci, objednatel je zodpovědný za splnění veškerých podmínek příslušného dotačního titulu (např. bezdlužnost vůči státní správě, kolize s jiným dotačním programem, absence kolaudace místa plnění, omezení vlastnických práv exekucí nebo insolvencí apod.).
 5. Práva a povinnosti smluvních stran spojené s obstaráním přípravy a podání žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě a s obstaráním přípravy a podání žádosti o poskytnutí Dotace se řídí obecnou úpravou příkazní smlouvy podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.

IV.

Cena díla

 1. Cena díla je dána dohodou smluvních stran.
 2. Cena Díla se skládá z ceny Standardních komponentů, ze Standardní montáže a z ceny Víceprací.
 3. Cena Díla zahrnuje také cenu ve výši 20.000,- Kč vč. DPH za Část díla PD. Pokud po provedení Části díla PD dojde k odstoupení či jinému zániku závazku z této smlouvy, pak je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit cenu 20.000,- Kč + DPH za tyto projektové práce.
 4. Cena Díla zahrnuje také cenu za práce dle čl. III. 3 (příprava a podání žádosti o připojení a příprava a podání žádosti o Dotaci).

V.

Platební podmínky

 1. Cenu Díla je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit na základě zhotovitelem vystavených zálohových a konečné faktury takto dle dohodnutých platebních podmínek uvedených ve Smlouvě
 2. Pokud není stanoveno jinak, lhůta splatnosti všech faktur je 14 dní od jejich doručení objednateli.
 3. Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením Celkové́ ceny Díla a nebo její části je Zhotovitel oprávněn pozastavit provádění Díla.
 4. Předmět Díla je až do úplného zaplacení díla ve vlastnictví zhotovitele

VII.

Povinnosti objednatele, méně a vícepráce, úprava konfigurace

 1. Objednatel a zhotovitel se mohou dohodnout na změně, rozšíření či zúžení rozsahu Díla
 2. Objednatel je povinen připravit místo plnění a zajistit:
  • možnost využití́ sociálního zařízení a elektrické energie
  • vhodnou příjezdovou komunikaci a parkování pro osobní automobil
  • bezpečný nástup na střechu - možnost bezpečného umístění žebříku s dostatečným manipulačním prostorem ve svém okolí (minimálně 2 x 3 m)
  • minimální teplotu 15°C v místnosti v době a místě elektroinstalace
  • LAN připojení nebo Wi-Fi signál v místnosti elektroinstalace
 3. Vícepracemi mohou být zejména:
 • Instalace střešních panelů ve výšce přesahující 8 metrů nad úrovní terénu, nebo na střeše se sklonem větším, než 45°, nebo instalace střešních panelů na střechách se specifickou střešní krytinou (například eternit, břidlice, došky apod.)
 • Instalace specifických konstrukcí pod střešní krytinu (například pomocných latí pro upevnění konstrukce mimo střešní krov (tento typ víceprací není většinou možno identifikovat před montáží FVE), specifické prostupy zdí a střechy pro vedení kabeláže (například prostupy betonovými překlady, kamennými podezdívkami (tento typ víceprací není v některých případech možno identifikovat před montáží FVEnebo před elektroinstalací FVE), práce na úpravě hromosvodu nebo sněhových zábranách
 • kabeláž mezi panely a střídačem přesahující délku 15 m a vnitřní rozvody nad celkovou délku 10 m a vnitřní rozvody ve větší výšce než 3 m nad podlahou
 • instalace wattrouterů a smartmetrů, optimizérů, výměna nevyhovujícího hlavního jističe
 • specifické úpravy nebo výměna hlavního domovního rozvaděče v případě, že nesplňuje normy a předpisy platné pro instalaci fotovoltaické elektrárny (tento typ víceprací není většinou možno identifikovat před elektroinstalací FVE), specifické úpravy Back-upu (nad rámec „full back-up“ nebo back-up do jedné zásuvky, dle specifických požadavků objednatele).
 1. Součástí Díla není
 • zajištění prověření funkčnosti ani revize hromosvodu, posouzení a výpočet rizika podle ČSN en 62305-2 (ochrana před bleskem). Zhotovitel neodpovídá za případné vady ani škody způsobené absencí revize či nesprávnou funkčností hromosvodu
 • zpracovaní́/implementace/realizace požárně bezpečnostního řešení
 • posouzení/realizace/úpravy sněhových zábran
 • vybudování́ hlavní ochranné́ přípojnice (HOP)/hlavní uzemňovací́ svorky (MET)
 • posouzení a prověření nosnosti a pevnosti střechy a střešní konstrukce, statické posouzení budovy (objednatel odpovídá za dostatečnou nosnost a pevnost střechy a statiku budovy pro provedení díla)
 1. Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné zprovoznění Díla je nezbytná úprava Konfigurace, doplnění komponent nebo provedení prací nebo víceprací, které nebyly zahrnuty do Konfigurace a Ceny Díla, (dále jen „Dodatečné vícepráce“), neprodleně tuto skutečnost oznámí objednateli. Cena víceprací je definovaná v Ceníku víceprací zhotovitele. Dodatečné vícepráce zakládají nárok zhotovitele na odpovídající úpravu termínu Díla.
 2. Objednatel je zodpovědný za povolení Plnění díla - například z pohledu legislativy a místních stavebních podmínek (nařízení v oblasti památkové ochrany, přírodně chráněného území, ochranných pásem, apod.)

VIII.

Doba plnění

 1. Předpokládaný harmonogram jednotlivých fází je uvedený ve Smlouvě a Konfiguraci
 2. Dodržení termínu Díla a Doby plnění je podmíněno plnou a okamžitou součinností objednatele. Jakékoliv časové prodlevy ze strany objednatele prodlužují termín Díla.
 3. Dobu plnění je Zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit v případě zásahu vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek v místě plnění, dopadem opatření orgánů státní správy, samosprávy, distributorem elektrické energie.

IX.

 Předání a převzetí díla a splnění dalších smluvních závazků

 1. Dílo bude předáno a převzato písemným protokolem vždy po těchto částech:
  • Část díla montáž FVE,
  • Část díla elektroinstalace FVE
  • Část díla zprovoznění FVE
  • Předáním Díla.
 2. Pokud se objednatel ani po písemném upozornění nedostaví k převzetí části Díla či celého Díla v termínu stanoveném zhotovitelem, platí, že předmětnou část Díla, či celé Dílo převzal bez výhrad, zhotovitel toto zapíše do předávacího protokolu.
 3. Za splnění smluvního závazku zhotovitele - obstarání žádosti o připojení FVE k síti, se považuje podání řádně vyplněné žádosti o připojení FVE k síti (tzv. 1.PP)
 4. Za splnění smluvního závazku zhotovitele - žádosti o poskytnutí Dotace, se považuje předání podkladů / podání řádně vyplněné žádosti o Dotaci (viz článek III.3)
 5. Za splnění smluvního závazku objednatele se považuje převzetí Díla a úplné uhrazení právem fakturovaných částek zhotoviteli.

X.

Záruka za jakost a práva z vadného plnění

 1. Zhotovitel poskytuje objednateli základní záruku za jakost celého Díla v délce trvání 2 let.
 2. Výrobce komponentů poskytuje prodlouženou záruku na některé části Díla
 3. Základní i prodloužená záruční doba počíná běžet dnem předání Díla.
 1. Záruční doba je stanovena jako maximální, tzn., že u částí FVE vyměněných nebo nainstalovaných během této Záruky nezačíná běžet nová záruční doba.
 2. Pravidla a postup reklamací upravuje reklamační řád, zveřejněný na sunextra.cz
 3. Objednatel je povinen reklamaci záruční vady Díla uplatit u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění – a to emailem na adrese: info@cz
 4. Práva ze záruky podle tohoto článku objednateli nenáleží, zejména pokud:
 • Ve věci výkonu FVE – pokud snížený výkon nemá původ v technologii, ale ve vnějších vlivech (například zastínění / míra oslunění panelů)
  • Vznikla běžným opotřebením a obvyklým způsobem používání nebo mechanickým poškozením
  • Střídač měl slabé nebo žádné připojení k WiFi (což, znamená sníženou možnost monitoringu FVE, respektive nemožnost včasné detekce případného vzniku škody)
  • FVE byla nainstalována na nevhodném místě, nebo v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem, přičemž k nevhodné instalaci došlo přes upozornění Zhotovitele na žádost objednatele
  • měl a mohl být nárok uplatněn jako právo z vadného plnění
  • nebyla prováděna řádná údržba Díla
  • pokud nebyly dodrženy postupy uvedené v návodu k použití FVE a to včetně pokynů ve věci Péče o bateriové úložiště
  • s dílem/jeho částí bylo nakládáno/manipulováno v rozporu s návodem k obsluze, pokyny či pravidly určenými zhotovitelem či výrobcem Komponent; zejména pokud do Díla nebo jeho části bylo zasaženo / byl proveden servisní zásah / byly změněny nastavené parametry) objednatelem či třetí osobou bez souhlasu zhotovitele bez výslovného písemného souhlasu zhotovitele
  • Vzniklo v důsledku živelné pohromy, nevhodných klimatických podmínek či jinou vnější událostí
 1. Zhotovitel objednateli odpovídá za škodu na střešní konstrukci a/nebo střešním plášti spočívajícím v zatečení pouze tehdy:
  • bylo-li zatečení zjištěno při předání Díla nebo bezprostředně po něm a zároveň
  • bylo zjištěno v místě montážních zásahů do střešní krytiny a zároveň
  • je nepochybné, že bylo způsobeno zhotovitelem při provádění Díla.

XII.

Záruční reklamace

 1. Objednatel je povinen u Zhotovitele reklamovat vady, které nebylo možno zjistit při převzetí FVE a to bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dní od jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby
 2. V případě, že nebude dodržen článek II. 1, neodpovídá Zhotovitel zaškodu vzniklou v důsledku prodlení s uplatněním reklamace.
 3. Pro písemnou reklamaci je objednatel povinen uvést následující údaje v reklamačním formuláři na www.sunextra.cz
 • Číslo Smlouvy o dílo a místo instalace
 • kontaktní údaje: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu
 • popis vady a její projevy (včetně fotodokumentace)
  1. V případě oprávněné reklamace je Objednatel oprávněn uplatňovat následující nároky:
 • Bezplatné odstranění vady, která je odstranitelná
  • V případě opakované vady (min. 3 opakování) nebo při výskytu většího počtu vad (minimálně 3 vady) jedné součásti FVE najednou má objednatel právo na dodání nové součásti FVE)
  • Jestliže se vada oddělitelné součásti FVE, může objednatel požadovat výměnu jen této vadné součásti
  • Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu FVE také prostřednictvím náhradního řešení a to i za použití jiných druhů komponentů tak, aby mělo dílo požadované a deklarované vlastnosti
   1. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci i informovat Objednatele o
  • Oprávněnosti reklamace vč. zdůvodnění
  • Způsobu řešení reklamace (po vzájemné dohodě může být zvolen i jiný způsob vyřízení)
  • Termínu řešení reklamace (v odůvodněných případech je Zhotovitel oprávněn sjednat delší lhůtu)
   1. Zhotovitel je povinen uznanou záruční vadu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vady a vhodnému technologickému postupu pro její odstranění (např. s ohledem na klimatické podmínky apod).
   2. V případě náhradní dodávky nebo výměny vadné části FVE je Objednatel povinen vrátit reklamované části Zhotoviteli ve stavu a množství v jakém je převzal od Zhotovitele s přihlédnutí k běžnému opotřebení
   3. Pokud zhotovitel neodstraní skutečně existující, řádně a včas uplatněnou vadu do 3 měsíců od uplatnění, může objednatel požadovat přiměřenou slevu na dílo nebo od Smlouvy o dílo odstoupit.
   4. Objednatel není oprávněn ve smyslu ust. § 2615 odst. 2 OZ požadovat provedení náhradního Díla, protože vzhledem k jeho povaze jej nelze odevzdat (vrátit) Zhotoviteli.

XV.

Náhrada škody

 1. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody způsobené Zhotovitelem vadou Díla anebo porušením povinností vyplívajících ze Smlouvy o dílo je limitována do výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých).
 2. Smluvní strany se dohodly, že se nenahrazuje škoda spočívající v ušlém zisku postižené strany.
 3. Pokud při provádění Díla dojde k poškození nebo zničení majetku Objednatele, nebo jeho části, je Zhotovitel povinen na své náklady toto opravit nebo uvést do původního stavu. V případě, že nelze jeho část opravit, nebo uvést do původního stavu, uhradí Zhotovitel Objednateli skutečně způsobenou škodu. Toto se nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození nebo zničení majetku Objednatele nebo jeho části, kdy Objednatel odsouhlasil provedení konkrétních činností, kterými došlo k poškození majetku Objednatele.

XVI.

Neuznaná reklamace, mimozáruční a pozáruční servis

 1. Zhotovitel je přípraven na telefonickou, e-mailovou objednávku, nebo objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na www.sunextra.cz poskytnout Objednateli servisní služby, mimozáruční nebo pozáruční servis, (dále jen „Servis“) v případě:
 • výskytu vady na Díle, na jejíž bezplatné odstranění nevznikl Objednateli nárok
 • servisu po uplynutí záruční doby
 • údržby FVE
 1. Cena Servisu se skládá z:
  • Cestovného za výjezd servisního technika (10 Kč / km ze sídla Zhotovitele)
  • Práce servisního technika (550 Kč / hodinu)
  • Materiálních nákladů
 2. Postup při servisních službách:
  • Objednávka servisu spotřebitelem
  • Předběžný odhad ceny servisu
  • Vzájemné odsouhlasení předběžného odhadu ceny
  • Naplánovaní servisního výjezdu technika
  • Prohlídka nahlášené vady
  • Upřesnění ceny servisu na základě odhadu ceny materiálu a časového fondu technika
  • Vzájemné odsouhlasení upřesněné ceny **)
  • Servis
  • Podpis a předání servisního protokolu
  • Fakturace servisu

**) V případě, že objednatel zmaří servisní výjezd (například svou nepřítomností), nebo nedojde k servisu nebo nedojde k vzájemnému odsouhlasení ceny před servisem, uhradí objednatel cenu servisního výjezdu (cestovného a vykázané práce servisního technika)

XVII.

Ochrana osobních údajů, GDPR

 1. Zhotovitel zpracovává a používá osobní údaje objednatele výlučně za účelem plnění Smlouvy a komunikace s Objednatelem. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány a sdíleny a poskytovány třetím osobám s výjimkou situací, kdy to je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Zhotovitele nebo za účelem plnění Smlouvy o dílo.
 2. Rozsah osobních údajů Objednatele zpracovávaných Zhotovitelem přímo vyplývá z rozsahu služeb poskytovaných Zhotovitelem Objednateli v souvislosti se Smlouvou o dílo – zejména ve vztahu ke komunikaci s distributorem ve věci připojení FVE do distribuční soustavy a ve vztahu ke komunikaci se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci Dotace program Nová zelená úsporám

XVII.

Závěrečná ujednání

 1. Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, jakákoli změna Smlouvy může být provedena pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem ke smlouvě.
 2. V případě, kdy písemnost nebude doručena druhé straně osobně, či prostřednictvím zástupce, pak si smluvní strany budou písemnosti doručovat prostřednictvím e-mailových schránek uvedených v záhlaví smlouvy, případně prostřednictvím dopisu adresovaného na adresní místo uvedené v záhlaví smlouvy. Písemnost se má za doručenou nejpozději po 5 kalendářních dnech po odeslání do e-mailové schránky či po 10 kalendářních dnech od odeslání na adresní místo. V případě, že dojde ke změně e-mailové adresy či adresního místa, strany jsou povinny tuto změnu druhé smluvní straně oznámit.
 3. Právní vztahy, vážící se ke smlouvě a v ní výslovně neupravené, se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo, o příkazní smlouvě a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
 4. Pokud by bylo některé ustanovení smlouvy shledáno jako neplatné, neúčinné, nevymahatelné či neproveditelné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení co nejdříve nahradit ustanovením jiným, které se bude svým smyslem co nejvíce přibližovat nahrazovanému ustanovení.

V Ostravě dne 15.1.2023

Sunextra s.r.o.

 

.

Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy