Servisní a reklamační řád

Společnosti Sunextra s.r.o.

IČ: 10753567, se sídlem Rekreační 2349/79, Ostrava Poruba, 708 00

zapsána v O.R. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 85449 

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Preambule

Zhotovitel je společností podnikající v oblasti fotovoltaických elektráren. Zhotovitel realizoval instalaci FVE na Budově objednatele dle Smlouvy o dílo a Dílo mu dle předávacího protokolu předal. Tento servisní a reklamační řád upravuje postup a podmínky servisu a reklamace Díla.

II.

Záruční reklamace

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, které FVE měla v okamžiku předání a převzetí díla a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době.
 2. Zhotovitel poskytuje objednateli základní záruku za jakost celého Díla v délce trvání 2 let.
 3. Výrobci komponentů poskytují prodlouženou záruku na některé části Díla takto:
  • na mechanické vlastnosti fotovoltaických panelů v délce 15 let,
  • na min. 90% výkon fotovoltaických panelů v délce 10 let,
  • na min. 80% výkon fotovoltaických panelů v délce 25 let,
  • na baterii a střídače v délce 10 let

Základní i prodloužená záruční doba počíná běžet dnem předání Díla. Záruka je stanovena jako maximální, tzn., že u částí FVE vyměněných nebo nainstalovaných během této Záruky nezačíná běžet nová záruční doba.

 1. Objednatel je povinen reklamaci záruční vady Díla uplatit u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění – a to emailem na adrese: info@cz
 2. Zhotovitel je povinen uznanou záruční vadu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vady a vhodnému technologickému postupu pro její odstranění (např. s ohledem na klimatické podmínky apod).
 3. Práva ze záruky podle tohoto článku objednateli nenáleží, zejména pokud:
 • Ve věci výkonu FVE – pokud snížený výkon nemá původ v technologii, ale ve vnějších vlivech (například zastínění / míra oslunění panelů)
  • Vznikla běžným opotřebením a obvyklým způsobem používání nebo mechanickým poškozením
  • Střídač měl slabé nebo žádné připojení k WiFi (což, znamená sníženou možnost monitoringu FVE, respektive nemožnost včasné detekce případného vzniku škody)
  • FVE byla nainstalována na nevhodném místě, nebo v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem, přičemž k nevhodné instalaci došlo přes upozornění Zhotovitele na žádost objednatele
  • měl a mohl být nárok uplatněn jako právo z vadného plnění
  • nebyla prováděna řádná údržba Díla
  • pokud nebyly dodrženy postupy uvedené v návodu k použití FVE a to včetně pokynů ve věci Péče o bateriové úložiště
  • s dílem/jeho částí bylo nakládáno/manipulováno v rozporu s návodem k obsluze, pokyny či pravidly určenými zhotovitelem či výrobcem Komponent; zejména pokud do Díla nebo jeho části bylo zasaženo / byl proveden servisní zásah / byly změněny nastavené parametry) objednatelem či třetí osobou bez souhlasu zhotovitele bez výslovného písemného souhlasu zhotovitele
  • Vzniklo v důsledku živelné pohromy, nevhodných klimatických podmínek či jinou vnější událostí
 1. Zhotovitel objednateli odpovídá za škodu na střešní konstrukci a/nebo střešním plášti spočívajícím v zatečení pouze tehdy:
  • bylo-li zatečení zjištěno při předání Díla nebo bezprostředně po něm a zároveň
  • bylo zjištěno v místě montážních zásahů do střešní krytiny a zároveň
  • je nepochybné, že bylo způsobeno zhotovitelem při provádění Díla.

II.

Pravidla uplatnění reklamace

 1. Objednatel je povinen u Zhotovitele reklamovat vady, které nebylo možno zjistit při převzetí FVE a to bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dní od jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby
 2. V případě, že nebude dodržen článek II. 1, neodpovídá Zhotovitel zaškodu vzniklou v důsledku prodlení s uplatněním reklamace.
 3. Pro písemnou reklamaci je objednatel povinen uvést následující údaje v reklamačním formuláři na www.sunextra.cz
 • Číslo Smlouvy o dílo a místo instalace
 • kontaktní údaje: jméno, telefonní číslo, emailovou adresu
 • popis vady a její projevy (včetně fotodokumentace)
  1. V případě náhradní dodávky nebo výměny vadné části FVE je Objednatel povinen vrátit reklamované části Zhotoviteli ve stavu a množství v jakém je převzal od Zhotovitele s přihlédnutí k běžnému opotřebení
  2. V případě oprávněné reklamace je Objednatel oprávněn uplatňovat následující nároky:
 • Bezplatné odstranění vady, která je odstranitelná
 • V případě opakované vady (min. 3 opakování) nebo při výskytu většího počtu vad (minimálně 3 vady) jedné součásti FVE najednou má objednatel právo na dodání nové součásti FVE)
 • Jestliže se vada oddělitelné součásti FVE, může objednatel požadovat výměnu jen této vadné součásti
 • Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu FVE také prostřednictvím náhradního řešení a to i za použití jiných druhů komponentů tak, aby mělo dílo požadované a deklarované vlastnosti
 1. Pokud zhotovitel neodstraní skutečně existující, řádně a včas uplatněnou vadu do 3 měsíců od uplatnění, může objednatel požadovat přiměřenou slevu na dílo nebo od Smlouvy o dílo odstoupit.
 2. Objednatel není oprávněn ve smyslu ust. § 2615 odst. 2 OZ požadovat provedení náhradního Díla, protože vzhledem k jeho povaze jej nelze odevzdat (vrátit) Zhotoviteli.

III.

Vyjádření zhotovitele k reklamaci

Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci i informovat Objednatele o

 • Oprávněnosti reklamace vč. zdůvodnění
 • Způsobu řešení reklamace (po vzájemné dohodě může být zvolen i jiný způsob vyřízení reklamace)
 • Termínu řešení reklamace (v odůvodněných případech je Zhotovitel oprávněn sjednat delší lhůtu

IV.

Náhrada škody

 1. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody způsobené Zhotovitelem vadou Díla anebo porušením povinností vyplívajících ze Smlouvy o dílo je limitována do výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých).
 2. Smluvní strany se dohodly, že se nenahrazuje škoda spočívající v ušlém zisku postižené Smluvní strany.
 3. Pokud při provádění Díla dojde k poškození nebo zničení majetku Objednatele, nebo jeho části, je Zhotovitel povinen na své náklady toto opravit nebo uvést do původního stavu. V případě, že nelze jeho část opravit, nebo uvést do původního stavu, uhradí Zhotovitel Objednateli skutečně způsobenou škodu. Toto se nevztahuje na případy, kdy dojde k poškození nebo zničení majetku Objednatele nebo jeho části, kdy Objednatel odsouhlasil provedení konkrétních činností kterými došlo k poškození majetku Objednatele.

V.

Neuznaná reklamace, mimozáruční a pozáruční servis

 1. Zhotovitel je přípraven na telefonickou, e-mailovou objednávku, nebo objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na www.sunextra.cz poskytnout Objednateli servisní služby, mimozáruční nebo pozáruční servis, (dále jen „Servis“) v případě:
 • výskytu vady na Díle, na jejíž bezplatné odstranění nevznikl Objednateli nárok
 • servisu po uplynutí záruční doby
 • údržby FVE
 1. Cena Servisu se skládá z:
  • Cestovného za výjezd servisního technika (10 Kč / km ze sídla Zhotovitele)
  • Práce servisního technika (550 Kč / hodinu)
  • Materiálních nákladů
 2. Postup při servisních službách:
  • Objednávka servisu spotřebitelem
  • Předběžný odhad ceny servisu
  • Vzájemné odsouhlasení předběžného odhadu ceny
  • Naplánovaní servisního výjezdu technika
  • Prohlídka nahlášené vady
  • Upřesnění ceny servisu na základě odhadu ceny materiálu a časového fondu technika
  • Vzájemné odsouhlasení upřesněné ceny **)
  • Servis
  • Podpis a předání servisního protokolu
  • Fakturace servisu

**) V případě, že objednatel zmaří servisní výjezd (například svou nepřítomností), nebo nedojde k servisu nebo nedojde k vzájemnému odsouhlasení ceny před servisem, uhradí objednatel cenu servisního výjezdu (cestovného a vykázané práce servisního technika)

V Ostravě dne 15.1.2023

Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 30 dní od podpisu smlouvy